کوچک سینمایی بازیگران پیروزی سینمای

کوچک: سینمایی بازیگران پیروزی سینمای داستان همراه مدرسه سینما زندگی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات چه ورزش‌هایی روند پیری را کندتر می‌کنند؟

بررسی‌های اخیر نشان داده است که انجام ورزش‌های کوتاه مدت و شدید باعث می‌شود که آسیب‌هایی که در طول وقت به میتوکندری وارد می‌شود کمتر شود. همچنین ورزش‌های کوتاه

چه ورزش‌هایی روند پیری را کندتر می‌کنند؟

چه ورزش هایی روند پیری را کندتر می کنند؟

عبارات مهم : استرس

بررسی های اخیر نشان داده است که انجام ورزش های کوتاه مدت و شدید باعث می شود که آسیب هایی که در طول وقت به میتوکندری وارد می شود کمتر شود. همچنین ورزش های کوتاه مدت نسبت به روش های قدرتی ژن های بیشتری را عوض کردن می دهد که باعث کمتر شدن سرعت روند پیری می شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از سایت Care2 ، بررسی های اخیر نشان داده است که روش های کوتاه مدت و شدید 400 ژن را فعال می کنند. این در حالی است که وزنه زدن 33 ژن و ورزش هایی با شدت میانگین 19 ژن را فعال می کنند. این ژن ها بر کارکرد میتوکندری تاثیر گذارند و در نهایت پروسه پیری را کندتر می کنند.

چه ورزش‌هایی روند پیری را کندتر می‌کنند؟

فاکتورهای مسمومیت های محیطی، غذای ناسالم، نداشتن فعالیت، استرس و … باعث سرعت پیدا کردن روند پیری می شود.

در ورزش های کوتاه مدت و شدید (HIIT) فرد با شدت 100 درصد ولی در وقت بسیار کوتاه ، یک حرکت ورزشی را انجا م می دهد و بعد یک استراحت کوتاه انجام می دهد.HIIT یکی از عالی ترین ورزش ها جهت سوزاندن چربی های بدن است.

بررسی‌های اخیر نشان داده است که انجام ورزش‌های کوتاه مدت و شدید باعث می‌شود که آسیب‌هایی که در طول وقت به میتوکندری وارد می‌شود کمتر شود. همچنین ورزش‌های کوتاه

واژه های کلیدی: استرس | کوتاه مدت | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz